0
0 €

Produkt byl vložen do košíku

Reklamace

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

 

Záruční doba je v případě nového zboží 24 měsíců, rozbaleného zboží 24 měsíců, používaného nebo zánovního zboží 12 měsíců, spotřebního zboží a drobného spotřebního materiálu (například: brnkátka, struny, apod.) 3 měsíce, přičemž v rámci záruky se posuzují pouze materiálové a výrobní vady takového zboží. Zárukou zboží podléhajícího zkáze je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců, pokud však je na zboží uvedeno datum spotřeby, záruční doba se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

 

Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 12 měsíců.

 

Pokud má koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

 

Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

 

Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

Kupující by však neměl dále používat věc, na které zjistil vadu. Pokud jde o chyby, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění chyby, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

 

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

 

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla. Pokud je však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

 

Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

 

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

 

Kupující má právo na úhradu nutných a účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných nároků. Prodávající si však vyhrazuje právo zamítnout kupujícímu proplacení neúměrně nebo neúčelně vynaložených nákladů na doručení reklamovaného zboží, přičemž bude při posouzení oprávněnosti nároku kupujícího - spotřebitele vycházet z možností nejlevnějších způsobů přepravy, které jsou pro spotřebitele běžně dostupné při vynaložení přiměřeného úsilí. Za případné poškození reklamovaného zboží následkem individuální přepravy prodávající neručí.

 

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

  • mechanickým poškozením zboží, které způsobil kupující po převzetí produktu,
  • používáním zboží v rozporu s instrukcemi výrobce,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, pro který je zboží určeno,
  • neodborným zásahem při používání nebo zanedbáním péče a údržby zboží,
  • nadměrným zatěžováním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR,
  • při přepravě produktu po převzetí kupujícím,
  • vodou, ohněm, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci, použitím jiných komponentů, než jsou komponenty použité výrobcem nebo dodavatelem
  • opravou nebo úpravou zboží osobami, které nejsou způsobilé k provádění záručních oprav, opotřebením, charakteristickým pro daný materiál nebo použití.

 

Pokud bude kupující reklamovat výše uvedené vady, reklamace může být důvodně zamítnuta.

 

V případě reklamace prosím vyplňte Reklamační formulář a odešlete nám jej e-mailem na adresu:

 

 

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s tím, že je můžeme používat. Více informací.

Souhlasím