0
0 €

Produkt byl vložen do košíku

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Smluvní strany

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na všechny obchodní vztahy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu myukulele.cz a blíže upravují práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Prodávající:

Ample, s.r.o.

Kpt.M.Uhra 72/24, 907 01 Myjava, Slovensko

IČO: 36276219

DIČ: 2022075759

IČ DPH: SK2022075759

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín Oddíl Sro Vložka č: 1765 / T

 

Kontaktní osoba: Slavomír Smolík

Tel.: +421 905 560 301

E-mail:

 

Peněžní ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK38 5600 0000 0069 0644 8001

SWIFT: KOMASK2X

 

(Společnost Ample, s.r.o. je plátcem DPH.)

 

Kupující:

Fyzická (spotřebitel) nebo právnická osoba (firma), která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

Nákup uskutečněný podnikům se řídí dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Zb.

 

 

II.
Vytvoření objednávky

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznamu objednaného zboží z nabídky obchodu a celkové ceně objednávky, který je zpracován systémem obchodu.

Odeslaná objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího e-mailem.

Kupující je oprávněn stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu ve lhůtě do 24 hodin od realizace objednávky, a to prostřednictvím elektronické pošty. V případě zrušení objednávky nejsou kupujícímu účtovány žádné poplatky související se stornem jeho objednávky.

V případě, že kupující uhradil objednávku platbou předem, prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 dní bezhotovostním převodem na účet kupujícího.

 

 

III.
Cena zboží

Všechny ceny za zboží a služby a poplatky uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, včetně DPH, nezahrnují však cenu za dopravu zboží. Náklady na dopravu zboží kupující vidí v nákupním košíku ještě před dokončením své objednávky.

Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců a dodavatelů zboží, nebo při zjištění, že jsou ceny uvedeny chybně.

 

 

IV.
Platba za zboží

Platbu můžete u nás zrealizovat některým z následujících způsobů, ceny jsou zobrazovány včetně DPH v mene €. Zobrazovaná cena v jiné měně než € má pouze informativní charakter.

 

Platba online kartou

Po dokončení objednávky budete přesměrováni na zabezpečenou platební bránu banky a umožní Vám online platbu kartou VISA, Mastercard nebo Maestro. Vaše platba bude na náš účet připsána už o pár minut.

 

Bankovní převod

Po dokončení objednávky obdržíte e-mail s potřebnými platebními údaji. Zboží odesíláme po zaregistrování úhrady.

IBAN: SK38 5600 0000 0069 0644 8001

 

Dobírka

Platba v hotovosti nebo kartou kurýrovi přímo při převzetí zásilky.

 

 

V.
Dodání zboží

Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od e-mailového potvrzení objednávky kupujícímu. Informace o dodací lhůtě daného zboží se nachází v popisu zboží v položce "Dostupnost" a znamená v jakém časovém horizontu je zboží obvykle k dispozici k odeslání kupujícímu. Tento údaj je uveden počtem dní. Doba dodání je obvykle 2-14 pracovních dnů. Následně přepravní společnost doručí zásilku do 24-48 hodin.

 

Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou dopravce) převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

 • zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
 • dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu

 

 

VI.
Povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá správný druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek obchodu platných v den odeslání elektronické objednávky.

Prodávající spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují: fakturu (daňový doklad), příp. záruční list (pokud jej výrobce poskytuje).

Kupující se zavazuje správně vyplnit všechny jeho kontaktní údaje při objednávkovém procesu, jejichž správnost by si měl po vyplnění zkontrolovat.

Kupující se zavazuje objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad nebo poškození zásilky, tuto informaci neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním škodní protokol. Pokud není poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předávání a převzetí příjemci zjevná, je kupující povinen oznámit prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 24hodin. Kupující může odmítnout převzetí zásilky, v případě pokud je zjevně v rozporu s kupní smlouvou nebo pokud je zásilka neúplná či poškozená.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny a následným převzetím objednaného zboží od přepravce.

 

 

VII.
Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je zboží v původním stavu, nerozbalené, může jej kupující vrátit do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo může využít pouze spotřebitel. Pokud je kupujícím právnická osoba, tato nemá nárok na vrácení zboží.

 

Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

 • a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
 • b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 • c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 

Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 • provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • prodej knih nedodávaných v ochranném obalu.

 

V případě spotřebního zboží (např. Struny, brnkátka, čistící prostředky, apod.) Lze uplatnit odstoupení od smlouvy pouze pokud kupující dodá zboží zabaleno v neporušeném originálním balení, nepoškozené, neopotřebení, neznečištěný a nepoužité.

 

Kupující je povinen seznámit prodávajícího o jeho záměru odstoupit od smlouvy e-mailem na adresu: , kde uvede číslo objednávky a datum jejího vytvoření. Do e-mailu přiloží vyplněný a podepsaný formulář o odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný zde: Formulář na odstoupení od kupní smlouvy (PDF)

 

Zboží i s přiloženým formulářem na odstoupení nám prosím zašlete na adresu:

 

Ample, s.r.o.

Kpt. M. Uhra 72/24

907 01 Myjava

Slovensko

Kontaktná osoba: Slavomír Smolík

Tel.: +421 905 560 301

 

Právo na odstoupení od smlouvy lze uplatnit odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy iv poslední den 14(30) denní lhůty.

 

Po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávající vrátí nejpozději do 14 dnů kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem, jako kupující použil při své platbě. Kupující se může s prodávajícím dohodnout i na jiném způsobu vrácení platby.

 

Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

Kupující je povinen nejpozději do 14(30) dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu. Tato lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

 

Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a také náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

 

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

 

Kupující má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu bylo umožněno v "kamenném" obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí.

 

Prosíme Vás, abyste se snažili uchránit zboží před poškozením a znečištěním.

 

Zboží nám prosím podle možnosti, pošlete zpět v originálním balení spolu s vyplněným formulářem, kompletním příslušenstvím a se všemi součástmi balení. Na zaslání zboží zpět případně použijte ochranný transportní obal. Pokud již nevlastníte originální obal, zajistěte prosím použitím vhodného balení dostatečnou ochranu zboží před poškozením při přepravě a vyhněte se tak našemu uplatnění nároku na náhradu škody způsobené nedostatečným balením. Uvedené možnosti nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Prosíme, abyste vzali na vědomí, že zodpovídáte za stav, v jakém k nám zboží dorazí (včetně případného poškození způsobeného při přepravě od Vás k nám) a případný nárok na náhradu škody si musíte vůči přepravci uplatnit individuálně.

 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

 

 

VIII.
Reklamace a záruka

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

 

Záruční doba je v případě nového zboží 24 měsíců, rozbaleného zboží 24 měsíců, používaného nebo zánovního zboží 12 měsíců, spotřebního zboží a drobného spotřebního materiálu (například: brnkátka, struny, apod.) 3 měsíce, přičemž v rámci záruky se posuzují pouze materiálové a výrobní vady takového zboží. Zárukou zboží podléhajícího zkáze je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců, pokud však je na zboží uvedeno datum spotřeby, záruční doba se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

 

Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, je 12 měsíců.

 

Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

 

Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

Kupující by však neměl dále používat věc, na které zjistil vadu. Pokud jde o chyby, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění chyby, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.

 

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

 

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, na adrese sídla. Pokud je však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.

 

Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

 

Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

 

Kupující má právo na úhradu nutných a účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných nároků. Prodávající si však vyhrazuje právo zamítnout kupujícímu proplacení neúměrně nebo neúčelně vynaložených nákladů na doručení reklamovaného zboží, přičemž bude při posouzení oprávněnosti nároku kupujícího - spotřebitele vycházet z možností nejlevnějších způsobů přepravy, které jsou pro spotřebitele běžně dostupné při vynaložení přiměřeného úsilí. Za případné poškození reklamovaného zboží následkem individuální přepravy prodávající neručí.

 

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • mechanickým poškozením zboží, které způsobil kupující po převzetí produktu,
 • používáním zboží v rozporu s instrukcemi výrobce,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, pro který je zboží určeno,
 • neodborným zásahem při používání nebo zanedbáním péče a údržby zboží,
 • nadměrným zatěžováním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v SR,
 • při přepravě produktu po převzetí kupujícím,
 • vodou, ohněm, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci, použitím jiných komponentů, než jsou komponenty použité výrobcem nebo dodavatelem
 • opravou nebo úpravou zboží osobami, které nejsou způsobilé k provádění záručních oprav, opotřebením, charakteristickým pro daný materiál nebo použití.

 

Pokud bude kupující reklamovat výše uvedené vady, reklamace může být důvodně zamítnuta.

 

V případě reklamace prosím vyplňte Reklamační formulář a odešlete nám jej e-mailem na adresu:

 

 

IX.
Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů kupujícího je smluvním požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro nákup v e-shopu prodávajícího. Pokud kupující neposkytne všechny požadované osobní údaje prodávajícímu, může to mít za následek neuzavření kupní smlouvy.

 

Prodávající zpracovává běžné osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresu, email, tel. číslo a při platbě předem i číslo účtu.

 

Prodávající při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů.

 

Osobní údaje kupujícího jsou poštu prodávajícího uchovávány po dobu 10 let.

 

Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje v online režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, po přihlášení, nebo jinou formu (e-mailem, písemně).

 

Osobní údaje mohou být pro účely plnění spotřebitelské smlouvy poskytnuty třetím stranám - poštovním společnostem (kurýrem) a společnosti, která zpracovává účetní doklady.

 

Osobní údaje kupujícího se nezveřejňují.

 

Prodávající může poskytnout osobní údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) společnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučně pro účely programu "Ověřeno zákazníky", pro získání zpětné vazby od kupujícího v souvislosti s uskutečněným nákupem v e-shopu prodávajícího.

 

Na základě oprávněného zájmu prodávající zpracovává osobní údaje na přímé marketingové účely (například pro odesílání newsletteru nebo e-mailů o novinkách, slevách, akcích apod.). Pro tento účel prodávající zpracovává nezbytné údaje, kterými je e-mailová adresa kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se zpracováním údajů pro marketingové účely, svůj nesouhlas může kupující kdykoliv vyjádřit například odesláním zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího s žádostí o odhlášení z newsletteru nebo kliknutím na link uvedený v e-mailové marketingové zprávě. Osobní údaje využívány pro marketingové účely nebudou poskytnuty třetím stranám, také nebudou zveřejněny.

 

Kupující má právo získat od prodávajícího potvrzení o tom, jaké osobní údaje kupujícího se zpracovávají v e-shopu prodávajícího. Kupující má právo získat přístup k těmto údajům a také informace k jakému účelu se zpracovávají, jaké kategorie údajů se zpracovávají, komu se osobní údaje poskytují, jak dlouho se osobní údaje uchovávají, zda existuje automatizované individuální rozhodování včetně profilování.

 

Kupující může od prodávajícího požadovat opravu nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se týkají kupujícího. Kupující může žádat vymazání jeho osobních údajů nebo omezení zpracování těchto údajů. Kupující může také namítat zpracovávání osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné i pro účely archivace (pro splnění povinnosti prodávajícího na základě právních předpisů SR, například uchovávání účetních dokladů po dobu 10 let). Pokud bude kupující žádat o vymazání osobních údajů, které se zpracovávají v souvislosti s kupní smlouvou, jeho žádost může být zamítnuta.

 

Kupující má právo, aby prodávající omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud kupující namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů.

 

Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kupující má právo přenést tyto osobní údaje jinému provozovateli, pokud je to technicky možné.

 

Kupující má právo namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Rovněž může namítat, pokud se jeho osobní údaje zpracovávány pro účely neoprávněného zájmu prodávajícího.

 

Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

 

S cílem zajistit řádné fungování internetového obchodu může prodávající ukládat na zařízení kupujícího malé datové soubory - cookies, díky kterým si internetový obchod může na určitou dobu uchovávat údaje o činnosti a nastaveních (např. Přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma apod.). Internetový obchod prodávajícího používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení kupujícího a pro nezbytnou funkcionalitu internetového obchodu, případně na marketingové účely. Kupující může všechny soubor cookies uložené v jeho zařízení vymazat a případně internetový prohlížeč ve svém zařízení nastavit tak, aby znemožnil jejich ukládání. V takovém případě bude kupující při opakované návštěvě internetového obchodu pravděpodobně muset ručně upravovat některá nastavení a některé služby nebo funkce internetového obchodu nemusí být funkční.

 

Tyto podmínky platí od 1.4.2020

 

 

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s tím, že je můžeme používat. Více informací.

Souhlasím